Opis poslova:

 • prati propise i obavlja poslove vezane za ljudske resurse u organu uprave,
 •  surađuje sa Agencijom za državnu službu,
 • obrađuje odluke i rješenja Općinskog načelnika te obavlja i druge normativno pravne poslove iz nadležnosti službe,
 • vrši poslove iz oblasti suradnje sa mladima-službenik za mlade,
 • rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostupanjskom postupku iz oblasti matičnih knjiga,
 • organizira, koordinira i kontrolira rad pisarnice i arhive,
 •  prati i izvršava zakone i druge propise, te postupa po zahtjevima građana za naknadne upise činjenica iz matičnih knjiga,
 • utvrđuje jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za sklapanje punovažnog braka,
 • pruža pravnu pomoć građanima pri podnošenju zahtjeva iz nadležne oblasti,
 • ostvaruje suradnju sa nadležnim institucijama vezano za podatke iz matične evidencije,
 •  radi na primjeni zakona i propisa iz oblasti matičnih evidencija,
 •  prati propise iz nadležne oblasti i daje uputstva za njihovu primjenu,
 • stara se o edukaciji matičara u matičnom uredu, prati izvršavanje datih poslova I zadataka, te daje stručnu pomoć iz oblasti matičnih evidencija,
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 • obavlja i druge poslove poslove po nalogu nadređenog službenika.