Opis poslova:

 • proučava i prati zakonska i podzakonska akta u oblasti imovinskopravnih poslova, urbanizma i građenja,
 • obavlja odgovorne poslove koje mu naloži rukovoditelj službe,
 • vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (poseban ispitni postupak) iz djelokruga službe,
 •  osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti službe;
 •  vrši najsloženije poslove iz oblasti osnovne djelatnosti,
 • izrada ugovora i drugih akata, kao i rad na realiziranju tih ugovora i akata,
 • priprema prečišćene tekstove općinskih propisa iz nadležnosti službe,
 • sastavlja izvješća,
 • sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa za koje je nadležna služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam,
 • priprema i sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije,
 • poslovi urbanizacije prostora, izgradnje industrijskih, stambenih javnih objekata, koordiniranje rada Povjerenstva za tehnički prijem objekata;
 • prati, analizira i istražuje problematiku prostornog i urbanističkog planiranja - odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova kao i drugih zadaća  koje mu povjeri Općinski načelnik ili pomoćnik načelnika.