Ivan Katić, Općinski samostalni referent za održavanje premjera

Tel: +387 032/889-048 , Mob: 063/719-173,

E-mail: ivan.katic@usora.com


Opis poslova:

  • vrši snimanje parcela, kultura zemljišta, zgrada i objekata;
  • dioba parcela, izmjena granica parcela sa izradom skica premjeravanja;
  • snimanje i premjeravanje putnih pojaseva i novoizgrađenih objekata javnog karaktera;
  • za potrebe održavanja premjera vrši otkrivanje, rekognasciranje i ukopavanje poligonske linijske mreže, njeno opažanje, računanje koordinatora i ucrtavanje iste u geodetske planove i indikacionu skicu;
  •  vrši prijenos i projektiranje urbanističke regulative sa planova na teren, iskoličavanje građevinskih linija i sl.;
  • obavlja uredsku obradu podataka prikupljenih na terenu, odnosno kartiranje, računanje površina i sastavljanje A i B prijavnih listova;
  • razna vještačenja iz domena struke;
  •  radi na snimanju objekata i nacrta, priprema i obračunava površine objekata za izlaganje podataka na javni uvid vezano za katastar nekretnina;
  • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.