Boro Glamatović, Općinski referent za računovodstvo, 

knjigovodstvene i blagajničke poslove

Tel: +387 032-895-209 , Mob: 063/526-889

E-mail:  boro.glamatovic@usora.com


Opis poslova:

 • evidentira svaku nabavu novog sredstva odnosno materijala po vrsti, količini i vrijednosti kao i izdavanje materijala prema trebovanjima;
 •  vrši obračun amortizacije i revalorizacije sredstava i materijala;
 •  radi na obračunu plaća i naknada za uposlene;
 • vrši sravnjenje stalnih sredstava i materijala sa popisnim listama na kraju poslovne godine, utvrdjuje višak, odnosno manjak sredstava i poduzima odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti;
 • vodi evidencije stalnih sredstava i materijala po numeričkim brojevima;
 • izdavanje robe i materijala i vođenje evidencije o nabavljenom materijalu;
 • vođenje materijalnih kartica i izdavanje reversa;
 •  vođenje knjige inventara po službama; izdavanje narudžbi za nabavu i vršenje usluga za općinske službe;
 •  dostavlja nabavljeni materijal naručiteljima iz Službi;
 •  instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme;
 • radi na računaru za potrebe Službedaktilografske poslove;
 •  izrađuje mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća o kretanju plaća za potrebe statistike i drugih organa;
 •  sudjeluje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga proračuna i završnog računa;
 •  vrši arhiviranje sve računovodstvenoknjigovodstvene dokumentacije;
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu nadređenog službenika.