Opis poslova:

 • stara se o primjeni propisa iz oblasti financija i sudjeluje u donošenju odgovarajućih akata iz ove oblasti;
 • prati dinamiku priliva i odliva sredstava, daje analize za njihovo ostvarenje (povećanje prihoda, odnosno smanjenje rashoda) i poduzima druge potrebne mjere u svrhu punjenja planiranog proračuna;
 • dostavlja dokumente o ulazu i izlazu materijala likvidature;
 • sudjeluje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga proračuna i završnog računa;
 •  obavlja poslove u sustavu riznice sa ovlastima u korištenju aplikacije i instaliranih modula;
 •  prati izvršenje proračuna tijekom cijele godine i priprema periodična i godišnja izvješća o izvršenju proračuna općine, popunjava konsolidirane obrasce i kreira izvješća sa podacima iz Glavne knjige;
 •  priprema i stručno obrađuje odgovore po zahtjevima za sredstvima iz proračuna tijekom proračunske godine;
 •  prikupljanje, sređivanje i obrada podataka vezanih za utvrđivanje plana proračuna, plana rebalansa proračuna, periodičnog i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna;
 • priprema i sudjeluje u izradi svih informacija i izvješća iz oblasti proračuna;
 •  vodi evidenciju obveza iz proračuna Općine;
 •  sudjeluje u izradi svih akata općinske službe nadležne za financije;
 •  vođenje i ažururanje baze podataka potrebnih za izradu analiza prihoda i rashoda proračuna; dostavljanje kao i razmjena navedenih podataka s drugim tijelima i institucijama;
 • financijsko praćenje izvršenja projekata kapitalnih izdataka;
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.