Opis poslova:

 • vrši nadzor nad izvršavanjem zakona, odluka i drugih propisa kojima se regulira komunalna djelatnost i komunalni red na području Općine Usora,
 • sudjeluje u izradi akata iz komunalne oblasti
 •  kontrolira da li se komunalne usluge pružaju sukladno propisanim uvjetima,
 •  kontrolira održavanje i korištenje komunalnih objekata (održavnje i korištenje česmi i bunara, javnih skloništa, javnih nužnika, septičkih jama, dječijih igrališta, tržnica, javnih prometnih površina u naselju, objekata za deponovanje otpada, zaštita zelenih površina, odvodnja i sl.),
 •  kontrolira vršenje pogrebne i dimnjačarske djelatnosti,
 •  vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na stanje cesta, održavanje cesta, primjenu tehničkih uvjeta kojima se osigurava siguran promet, primjenu tehničkih normativa i standarda prilikom izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju cesta kao i tehničku dokumentaciju, objekte na cesti, radove na prokopavanju javnih cesta i oštećenjima cesta,
 •  sačinjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru, donosi rješenja i nalaže zakonom predviđene mjere,
 • podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili izdaje prekršajni nalog,
 •  provodi i prati provedbu upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovu provedbu, sukladno zakonu,
 •  poduzima i odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju zaštite javnog i privatnog interesa i sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih osoba na obvezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaže mjere za otklanjanje njihovih uzroka i slično,
 • zapisnikom, iznimno, može naložiti izvršenje mjera sukladno zakonu, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu, dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz njegovog rada,
 •  permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka;
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  vrši pripremu propisa i odluka za Općinsko vijeće iz domena ove inspekcije, te sve opće i tehničke poslove za Službu gospodarstva,
 • dostavlja mjesečni, kvartalni i godišnji izvještaj o svom radu nadređenom službeniku, koji osim praćenja rada služi i za izradu izvještaja prema Općinskom načelnik i Općinskom vijeću,
 •  vrši i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.