Opis poslova:

Vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na:

 • primjenu zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, kojima se uređuje sanitarna oblast, sukladno ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom;  
 • vrši nadzor nad objektima i uređajima za snabdjevanje vodom za piće, (gradski vodovod i registrirani lokalni vodovodi/vodovi);
 •  kvalitet voda;
 •  korištenje voda, uređenje vodotoka i vodoprivrednih objekata;
 •  eksploataciju mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen), sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o vodama;
 • izgradnju objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka;
 •  upravljanje vodoprivredom i vođenjem vodoprivrednog katastra;
 •  poduzima i sprovodi opće i posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 •  vrši nadzor nad svim javnim objektima;
 •  prati higijensko stanje prostorija, uređaja i opreme te poduzima preventivne mjere u cilju poboljšanja higijensko - sanitarnih uvjeta u Općini;
 • vrši nadzor nad objektima za pružanje higijenske njege stanovništva;
 • kontrolira zdravstveno stanje osoba koja rade na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem ugroziti zdravlje drugih ljudi;
 •  vrši nadzor nad konzumiranjem duhanskih prerađevina, sukladno odredabi članka 3. stavak 1. Zakona o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina;
 •  poduzima preventivne i interventne mjere na sprječavanju i suzbijanju nastanka i širenja zaraznih bolesti;
 • vrši nadzor nad kliconošama do obeskličenja;
 •  vrši nadzor nad obveznim imunizacijama djece predškolskog i školskog uzrasta;
 •  vrši nadzor nad sanitarno  higijenskim stanjem prostorija, uređaja, opreme i uposlenog kadra u javno zdravstvenim objektima primarne zaštite kao i privatnoj praksi;
 •  vrši kontinuirani nadzor nad sprovođenjem mjera dezinfekcije i dezinsekcije, kao i deratizacije sukladno važećoj odluci;
 •  nadzor nad ekshumacijama i prijenosom umrlih osoba na način i pod uvjetima koji onemogućavaju širenje zaraze;
 •  izdaje sanitarnu suglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata pod sanitarnim nadzorom;
 •  upoznaje subjekte nadzora o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, sukladno zakonu, te daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa, postupa po pisanim ili usmenim predstavkama, odnosno, zahtjevima za obavljanje inspekcijskog nadzora u vezi s povredama propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor, u granicama svoje nadležnosti, blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima, podnositeljima predstavki, odnosno, zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora, dostavlja obavijesti podnositeljima predstavki ili zahtjeva,
 • gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa
 • donosi rješenja kojima nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima, nalaženim upravnim mjerama i izvšenim kontrolnim pregledima,
 • u slučaju povrede zakona ili drugog propisa, kao što je prekršaj ili kazneno djelo, izdaje prekršajni nalog ili podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili kaznenu prijavu zbog učinjenog kaznenog djela nadležnom tužiteljstvu,
 • provodi i prati provedbu upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovu provedbu, sukladno zakonu,
 •  poduzima i odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju zaštite javnog i privatnog interesa i sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih osoba na obvezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaže mjere za otklanjanje njihovih uzroka i slično,
 •  zapisnikom, iznimno, može naložiti izvršenje mjera sukladno zakonu, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu,
 •  dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pisanim putem odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz njegovog rada,
 • permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka;
 • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  vrši pripremu propisa i odluka za Općinsko vijeće iz domena gospodarstva, te sve opće i tehničke poslove za cijelu službu gospodarstva,
 •  dostavlja mjesečni, kvartalni i godišnji izvještaj o svom radu nadređenom službeniku koji služi i za izradu izvještaja prema Općinskom načelniku i Općinskom vijeću,
 • vrši i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.