Opis poslova:

 • priprema prijedloge, planove i programe razvoja lokalne zajednice,
 •  sudjeluje u izradi strategije razvoja općine,
 • vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja, te predlaže mjere za unaprjeđenje,
 • vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za financiranje projekata od strane viših razina, donatora i međunarodnih institucija,
 • prati realizaciju općinskih investicijskih planova,
 • predlaže prioritetne projekte i vrši sve pripremne poslove za njihovu realizaciju,
 • vrši izradu i pripremu pojedinačnih upravnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti i registraciju iz oblasti trgovine i ugostiteljstva, zanatstva, prometa i drugih samostalnih djelatnosti,
 • priprema općinske propise u vezi sa stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta za gospodarstvo i u tom pravcu ostvaruje suradnju sa drugim službama,
 • vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima i donosi rješenje u upravnom postupku iz djelokruga službe; 
 • sastavlja izvješća, te odgovara za zakonito, ažurnno i uredno obavljanje poslova,
 • sudjeluje u radu povjerenstava, radnih timova i grupa,
 • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika,