Usora, dana 21.12.2021. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa odabranim izvođačem "Majnani" d.o.o.  Usora, ugovor o izvođenju radova na sanaciji razvoda elektroinstalacija u zgradi škole u Žabljaku. Naime, tijekom nedavne inpekcijske kontrole u zgradi škole u Žabljaku uočeni su brojni nedostaci i nepravilnosti kod razvoda elektroinstalacija što predstavlja opasnost za učenike, osoblje škole, te samu školsku zgradu, a što će se realizacijom ovog projekta otkloniti.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 6.837,48 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za završetak svih radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Stručno tehnički nadzor na realizaciji ovog projekta je firma IngArt d.o.o. Žabljak, Usora.