Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 34. Pravila Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 13/17) i članka 41. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj: 5/17) Općinski načelnik  o b j a v l j u j e 

 

J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje kandidata na  poziciju predsjednika i

članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove  „Ivančica“ Usora

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju u Javnoj predškolskoj ustanovi „Ivančica“ Usora

 

1.       Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora  

- Predstavnik osnivača  _____________________________  1 (jedan) član

- Predstavnik Vijeća roditelja ________________________   1 (jedan) član

- Predstavnik stručnog osoblja ustanove ________________ 1 (jedan) član

 

Javni oglas će biti objavljen u Službenim novinama FBIH, večernjem listu Mostar, web stranici općine Usora, Radio postaji Usora i Oglasnoj ploči općine Usora.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave oglasa u novinama (Službene novine F BiH ili večernji list Mostar) 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora

Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora

sa naznakom:

 

Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“Usora

– NE OTVARATI-

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479.

Preuzmite:
1. javni-oglas-za-upravni-odbor-ivancica