Usora, 30.11.2021. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. primio je na stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, Ivanu Avgustinović, diplomiranog inženjera prometa iz Omanjske. 

Naime, sukladno Odluci Općinskog vijeća o kriterijima za prijem osoba sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 13/18), Općinski načelnik je interes za prijem osoba visoke stručne spreme na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te je uputio Službi za zapošljavanje Ze-do kantona – birou rada Usora dopis sa upitom o neuposlenim osobama visoke stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera te diplomiranih inženjera (svi sa najmanje 240 ECTS bodova), bez radnog iskustva, kao i bez započetog pripravničkog ili volonterskog staža, sa datumom prijave na evidenciju. Aktom broj: 15-45-421/21 od 8.11.2021. godine Služba za zapošljavanje Ze-do kantona – biro rada Usora je dostavila obavijest da se od traženih osoba visoke stručne spreme bez radnog iskustva na evidenciji nalaze četiri diplomirana inženjera, dok osoba pravnog ili ekonomskog smjera nema. 

Kako je općina Usora osigurala uvjete za prijem jedne osobe na stručno osposobljavanje, a Ivana Avgustinović se od imenovanih nalazi najdulje na evidenciji potpisan je navedeni ugovor na razdoblje od jedne godine.