OESS Misija u BiH

U ćetvrtak 24.studenog o.g. u organizaciji OEES-a u ugodnom okruženju restorana "Alfa" u općini Usora održan je seminar na temu "Parlamentarne procedure u općinskom vijeću". U okviru seminara održane su 2 radionice i 4 prezentacije o suvremenom pristupu parlamentarizmu. Seminar su održali službenici OESS-ovog terenskog ureda u Zenici gđa. Mirhunisa Bektaš i gosp. Dragan Vuković. Seminaru su nazočili vijećnici iz svih 5 poliičkih opcija zastupljenih u Općinskom vijeću Usora, tajnica OV-a i rukovodeći službenik u ime kabineta Općinskog načelnika.

Mirhunisa Bektaš_OESS Zenica Seminar OESS_Usora 24_11_2011  Seminar OESS_Usora 24_11_2011  Seminar OESS_Usora 24_11_2011


U uvodnom dijelu naglašena je potreba da se u parlamentarizmu osigura zaštita demokratskog društva i zaštita demokratskih prava pojedinaca, poštivanje volje većine uz zaštitu prava manjina i zaštitu interesa onih koji nisu nazočni, osiguravanje i primjena najjednostavnijih i najizravnijih parlamentarnih procedura uz osiguravanje sustava za postizanje reda u instituciji i organizaciji općinskog vijeća koji omogućava efikasnost rada općinskog parlamenta i doprinosi očuvanju slobode raspravljanja, odlučivanja i djelovanja, a demokratske parlamentarne procedure pored toga naglašavaju i normiraju ozbiljnost demokratskih načela, tako da čvrste i stroge parlamentarne procedure jamče slobode i prava u demokratskom društvu.


Na temelju iskustava razvijenih demokracija na ovome seminaru zaključeno je da je parlamentarne procedure više od formalnosti i alat koji omogućava: kvalitetne pripreme sjednica Općinskog vijeća, pravilno vođenje sjednica, dobru parlamentarnu komunikaciju, učinkovito rješavanje konflikata, efikasan rad i pravilno donošenje odluka, tako da su parlamentarne procedure glavni oslonac temeljnih prava.

Sagledavajući tradicionalne i nove uloge vijećnika, ukazano je da treba napraviti tranziciju od tradiconalnog poimanja uloge vijećnika koji simbolizira moć odabrane skupine, koja se manifestira kao disciplinirani "masovni pokret" koji je totalno poliitičan, a nova uloga općinskog vijećnika trebala bi da odražava zauzimanje za fukcionalnost, organizaciju, dobrobit zajednice i apolitičnost općinskog vijećnika.

Takav profil vijećnika mogao bi odgovoriti novim zahtjevima koji se od njega očekuju: izgradnja općinske uprave kao jedinstvene i integralne cjeline, predviđanje slijeda događaja, izgradnja visokog stupnja elastičnosti i samokontrole kako bi vijećnici mogli odgovoririti novim zadacima koji uključuju sposobnost sagledavanja vizije razvoja općine, donošenje strateških odluka, razvijanje procesa i procedura koji uključuju različite interese, rukovođenje na temelju cilja, brzo i jasno prenošenje informacija zajednici i kolegama u vijeću, praćenje svetskih trendova ekonomskog, socijalnog i političkog razvoja. Iz navedenog slijedi zaključak da Općinsko vijeće nije samo sebi cilj, nego je sredstvo da se ostvare učinci i uspjeh na zadovoljstvo građana.