Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH» broj:23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornih povjerenstava osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst) («Službeni glasnik BIH» broj:29/18 i 36/19) i Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:4/21) raspisuje se


Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora.

Predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora imenuje Općinsko vijeće Usora na razdoblje od sedam godina a mandat mu počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BIH na odluku o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva. 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Večernji list“, na web stranici Općine Usora i na oglasnoj ploči Općine Usora.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu.

Pismene prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom:

 Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora        – ne otvaraj»

na slijedeću adresu:

Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Usora Sivša bb, 74230 Usora.

 

Napomena:  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479.


Puni tekst javnog oglasa nalazi se u prilogu.

Preuzmite:
1. javni-oglas-za-izbor-clana-oip-a-2021.