Na temelju Proračuna općine Usora za 2021. godinu i Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koja nisu obuhvaćena odlukama za kulturu i sport (Službeni glasnik općine Usora broj: 13/18 i 11/19), Javnog poziva za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna općine Usora za 2021. godinu – Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport broj: 02-36-8/21 od 08.04.2021. godine a na prijedlog Povjerenstva za provođenje Javnog poziva, Općinski načelnik donosi:


Odluku o raspodjeli financijskih sredstava iz granta za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport a koje se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna općine Usora za 2021. godinu


Ovom Odlukom odobrava se financiranje i sufinanciranje  udruga i fondacija koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport sredstvima Proračuna općine Usora za 2021. godinu u iznosu od 13.600,00 KM (trinaesttisućašeststotina 00/100 KM)

 

Raspodjela financijskih sredstava iz članka 1. ove Odluke izvršit će se na sljedeći način:

 

R.br.

Naziv aplikanta

Naziv projekata

Iznos u KM

1.

Udruga za borbu protiv dijabetesa „Kruščik“ Usora

Edukacija o dijabetesu

1.000,00

2.

Udruženje roditelja „Kockica“

Škola zdravlja

1.300,00

 

3.

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO Usora

Promoviranje općine i aktivnosti UDVDR HVO Usora

2.800,00

4.

Udruga nositelja ratnih odličja HVO Usora

Obilježavanje značajnih datuma i izrada knjige „Usora 1991-1995“

2.000,00

5.

Udruga HVIDRA Usora

Športsko natjecanje i godišnji rad udruge

2.000,00

6.

Udruga mladih „Sloga“ Usora

Odbojka za sve

500,00

7.

Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja HVO Usora

Izrada monografije – 2. faza

3.000,00

8.

Udruga žena „Sunce“

Plodovi jeseni u Usori

1.000,00