Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine/zemljišta vlasništvo Beganović (Osmana) Zehra iz Žabljaka  i to sljedeće parcele:

 

- k.č. broj 235/1 naziva «BRDO» u naravi  šuma 3. klase, površine 1929 m²,

 

upisane u posjedovni list broj 741 K.O  Žabljak, sa pravom posjeda 1/1 u korist Beganović (Osmana) Zehre iz Žabljaka.

 

Početna cijena  za navedenu nekretninu/zemljište  iznosi 2.500,00 KM


Detalji javnog poziva dostupni su u privitku ove objave. 

Preuzmite:
1. beganovic-zehra