Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Općine Usora, koje ispunjavaju  uvjete  definirane Programom subvencija privatnim poduzećima i poslodavcima za sanaciju štete u gospodarstvu uzrokovane pandemijom (SARS-CoV-2) u 2020. godini, a kojima je zapovijedima donesenim od strane Federalnog stožera civilne zaštite i Kriznog stožera Federacije Bosne i Hercegovine zabranjen rad u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, da podnesu Zahtjev za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje očuvanja radnih mjesta za vrijeme pandemije i zabrane obavljanja djelatnosti.

Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje:

  1. dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku,
  2. da nemaju neizmirenih dugovanja prema Općini Usora, kao i javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora,
  3. nisu raskinule ugovor o radu s uposlenicima u razdoblju od 29.02.2020. godine do 31.5.2020. godine na razini gospodarskog subjekta (izuzetak u slučaju raskida ugovora o radu i odjave na dan 29.2.2020. godine i na dan 31.5.2020. godine),
  4. su registrirana u Općini Usora i to:

a) sa sjedištem u Općini Usora, za uposlenike koji  su  prijavljeni na ID broj sjedišta/poslovne jedinice i sa mjestom rada na području Općine Usora,

b) sa  poslovnom  jedinicom  u  Općine Usora  gospodarskih  subjekata,  čije  je  sjedište  izvan općine Usora, za uposlenike koji su prijavljeni na ID broj poslovne jedinice i sa mjestom rada na području Općine Usora,

  1. imaju   šifru   djelatnosti   na   Obavještenju   o   razvrstavanju   poslovnog   subjekta/poslovne   jedinice   - pravne/fizičke osobe prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010), i ispunjavaju uvjete koji su pobrojani na Listi u prilogu javnog poziva (Obrazac broj 3.).


Subvencioniranje očuvanja radnih mjesta za razdoblje ožujak-svibanj 2020. godine, odnosi se na:

  • uposlenike  u radnom odnosu kod pravnih osoba, sa mjestom rada na području Općine Usora, koji  su  prijavljeni  na  ID  broj  sjedišta/poslovne  jedinice  u  Općini Usora  i  čija  se  šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3.,
  • vlasnike i uposlenike u radnom odnosu kod vlasnika, koji obavljaju samostalne djelatnosti sukladno posebnim propisima na području Općine Usora, koji su prijavljeni na ID broj  subjekta u Općini Usora, s mjestom rada na području Općini Usora i čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3.

Javni  poziv  ostaje  otvoren 15 dana  od  dana  objave  na  web stranici  Općine Usora (www.usora.com), a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 6.10.2020.godine.

Preuzmite:
1. javni-poziv-subvencije-ocuvanje-radnih-mjesta-za-vrijeme-pandemije-1-
2. program-subvencija-privatnim-poduzecima-i-poslodavcima-2020-covid
3. obrazac-1-zahtjev-prijava-na-javni-poziv
4. obrazac-2-izjava-1-1-