Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti Općine Usora je sukladno Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom Zeničko-dobojskog kantona i Instrukciji o provođenju postupka revizije rješenja o priznavanju prava na dodatak na djecu broj:09-35-18574/15 od 13.10.2015. godine,na početku svake školske godine obvezna provesti postupak revizije svih korisnika dječijeg dodatka.

S ciljem provođenja postupka revizije a radi utvrđivanja pravilnog činjeničnog stanja utvrđeni su dokazi koje korisnici moraju dostaviti pravostupanjskom organu.

Svi korisnici prava na dječiji dodatak su obvezni da se odazovu ovom pozivu i da Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. Dokaze o primanjima za sve punoljetne članove obitelji (Uvjerenje o plaći i drugim primanjima iz radnog odnosa, ili Uvjerenje o  starosnoj, invalidskoj i porodičnoj penziji, ili uvjerenje sa biro-a, ili ovjerena kopija zdravstvene knjižice),
  2. Uvjerenje o redovitom školovanju za djecu koja pohađaju školu i studente;
  3. Uvjerenja o prebivalištu ili boravištu za roditelje djece.

Navedenu dokumentaciju korisnici su obvezni dostaviti najkasnije do 30.9.2020. godine.