Danas su u kabinetu Načelnika općine Usora zaključeni Ugovori o izvođenju radova i pružanju usluga stručno-tehničkog nadzora na realizaciji projekta: „Izgradnja zgrade Dječijeg vrtića, faza I., općina Usora“. Izvođač radova je poduzeće „GD Zenit“ d.o.o. Usora" a stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršiti će ''IngART'' d.o.o. Usora. Ugovore su ispred ugovornih strana potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, te predstavnici izvođača i nadzora Jakov Jurišić i Josip Anđelić. 

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 170.820,00 KM sa PDV-om a rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana. 

Za koordinatore na realizaciji projekta ispred općine Usora imenovani su Martin Grujo te Edita Vuković Antolović. 

Odabir izvođača radova izvršen je sukladno Zakonu o javnim nabavama, putem otvorenog postupka.