Usora, 10. srpnja 2020 - Danas je Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. izvršio obilazak gradilišta i uvid u dinamiku izvođenja radova koji se izvode na projektu 'Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III, općina Usora'

Obilazak radova upriličen u prisustvu šefa projekta Ante Bonić, predstavnika MZ Žabljak Ivice Penava, predstavnika izvođača radova: Grupa ponuditelja „DIV Jeleč Usora“ koju čine DIV Jeleč d.o.o. Makljenovac, Usora i IngArt d.o.o. Žabljak, Usora i to šefa gradilišta Maria Čolić, direktora firme DIV Jeleč d.o.o. Makljenovac Dragana Jeleč  i predstavnika iste firme Dražena Jeleč. 

Tijekom uvida u izvođenje radova utvrđeno je kako radovi teku prema utvrđenom planu, te kako se okončanje radova očekuje u okviru ugovorenog roka izvođenja od 150 kalendarskih dana, počev od 27. svibnja ove godine.  

Posebno su sagledana pitanja pribavljanja suglasnosti vlasnika parcela čijeg zemljišta se trebaju izvoditi radovi izgradnje kanalizacijske mreže kako ta pitanja ne bi usporavala dinamiku izvođenja radova.

Također, budući da se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže izvode i ne cestovnim komunikacijama nužno će dolaziti do obustave prometa, kao što će biti naredni slučaj na tzv. Crkvenim putu u Žabljaku koju će Investitor – Općina Usora i o tome obavještavati građane i sudionike u prometu.

 

Podsjećamo projekt 'Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III, općina Usora' ugovoren je na vrijednost 1.002.245,40 KM, a radovi obuhvaćaju izgradnju kanalizacijske mreže u duljini 6.543,7 m1 sa svim pratećim radovima, u okviru kojih je i Izvedba 180 poliesterskih kanalizacijskih okana za fekalnu kanalizaciju sa svim spojnim materijalom i 3 prijelaza preko glavne magistralne ceste M4 sa svim potrebnim predradnjama. 

Ovaj projekt je sastavni dio projekta 'Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BIH- WATSAN FBiH, tako da se isti financira iz grant i kreditnih sredstava Europske investicijske banke (EIB) gdje je kreditni dužnik Općina Usora, zbog čeka je pravilima projekta predviđen Centralni nadzor nad realizacijom projekta, tako da je međunarodni tender za izbor konzultanta/nadzora provelo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po modelu FIDIC ugovora. Učešće općine Usora u financiranju centralnog nadzora je srazmjerno vrijednosti radova i iznos 21.415,50 KM, a provodi ga Joint Venture Eptisa (Španija), Integra d.o.o. (BiH) i Enova d.o.o. (BiH).