Usora, dana 6.7.2020. godine - nakon provedenog postupka javne nabave, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić dipl .ing. građ. sa izabranim pružateljem usluga „STILPROJEKT“ doo Zavidovići, potpisao je ugovor o pružanju usluga „Izrada Glavnog projekta infrastrukturnog uređenja Poduzetničke zone Srednja Omanjska, Općina Usora“. 

Ugovor je zaključen na iznos 7.950,00 KM bez PDV-a, a 9.301,50 KM sa uračunatim PDV-om. 

Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Ministarstva gospodarstva kroz poticajnu mjeru „Program I - Izrada projektne dokumentacije za zonu“, objavljenu u sklopu javnog poziva Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona i namijenjena su subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona. 

Projektom uređenja obuhvaćeno je 27 ha površine (270.000 m2) a prilikom projektiranja posebno će se sagledati i projektirati oborinska odvodnja sa cjelokupnog obuhvata poduzetničke zone, kao i regulacija voda koje dolaze na zonu poslije padalina sa okolnog područja, budući da se radi o terenu koji je podložan utjecajima plavljenja. 

Rok za izvršenje poslova po ovom Ugovoru je 60 (slovima: šezdeset) dana od dana zaključivanja.