Usora, 27. svibnja 2020.- Nakon čekanja i provođenja svih potrebnih procedura, te nakon što je Općinski načelnik Zvonimir Anđelić potpisao sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ugovor o pružanju usluga nadzora nad građevinskim radovima i imenovao Nadzor nad Ugovorom za izvođenje radova za projekt: 'Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III, općina Usora' danas je održan radni sastanak između sudionika u građenju, izvršena razmjena gradilišne dokumentacije i izvršeno uvođenje Izvođača radova u posao, upisom od strane Nadzora u građevinski dnevnik.

 

Na radnom sastanku i uvođenju u posao sudjelovali su:

- Predstavnici izvođača radova: Grupa ponuditelja „DIV Jeleč Usora“ koju čine 1) DIV Jeleč d.o.o. Makljenovac, Usora i IngArt d.o.o. Žabljak, Usora, i to: Dragan Jeleč, direktor, Mario Čolić, direktor i odgovorni rukovoditelj građevinskih radova i Dražen Jeleč;

- Predstavnici Konsultanta/Nadzora Joint Venture Eptisa (Španija), Integra d.o.o. (BiH) i Enova d.o.o. (BiH): Amer Jusufbašić, glavni nadzorni inženjer i Fetah Džaferović, junior inženjer, i

- Predstavnik Investitora/Općine Usora: Anto Bonić, šef projekta i voditelj općinskog tima za implementaciju (PIT).

 

Ugovor za izvođenje radova za projekt: 'Izvedba kanalizacijskog  sustava 'Žabljak' – Faza III, općina Usora' je kapitalni projekt za općinu Usora i Mjesnu zajednicu Žabljak, uključujući i dio naseljenog mjesta Tešanjka jer rješava ekološki problem zaštite izvorišta vode za piće i doprinosi poboljšanju uvjeta življenja u tom dijelu mjesne zajednice.

Ugovor je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave zaključen sa Grupom ponuditelja „DIV Jeleč Usora“ potpisan 7.11.2019. godine za ugovorenu vrijednost radova 1.002.245,40 KM s PDV-om, a rok izvođenja radova koji je počeo teći od danas je 150 kalendarskih dana, a radovi obuhvaćaju:

- Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini 6.543,7 m sa svim pratećim radovima, u okviru kojih je i Izvedba 180 poliesterskih kanalizacijskih okana za fekalnu kanalizaciju sa svim spojnim materijalom i 3 prijelaza preko glavne magistralne ceste M4 sa svim potrebnim predradnjama,

 

Ovaj projekt je sastavni dio projekta 'Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BIH- WATSAN FBiH, tako da se isti financira iz grant i kreditnih sredstava Europske investicijske banke (EIB), zbog čeka je pravilima projekta predviđen Centralni nadzor nad realizacijom projekta, tako da je međunarodni tender za izbor konzultanta/nadzora provelo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po modelu FIDIC ugovora. Učešće općine Usora u financiranju centralnog nadzora je srazmjerno vrijednosti radova i iznos 21.415,50 KM.

 

Prema uvjetima ugovora, radni sastaci između izvođača, nadzora i predstavnika investitora će se održavati jednom tjedno, gdje će se pratiti dinamika napretka projekta i razrješavati potrebna projektna pitanja.

 

Općina Usora ovaj projekt financira iz kreditnih sredstava EIB-a, grant sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH, grant sredstvima od vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva Zeničko-dobojske županije i sredstvima općinskog proračuna.

 

Nakon radnog sastanka sudionici na projektu su se uputili na lokaciju izvođenja radova u Žabljak, gdje su sagledali najzahtjevnije faze izvođenja 3 prijelaza preko glavne magistralne ceste M4 i pozicije priključenja na kolektor B1 općine Tešanj koji je izgrađen u cestovnom pojasu M4. Općina Usora i općina Tešanj su 6.4.2017. godine potpisale Sporazum o tehničkim uvjetima i principima za priključak MZ Žabljak na primarni kolektor B1 i PPOV u Kraševu.