Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik općine Usora” broj:5/17) i članka 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta (“Službeni glasnik općine Usora” broj:12/18 i 1/20) Općinski načelnik raspisuje


Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu – Transfer za sport


I – OPĆE ODREDBE

Sredstva za sufinaciranje projekata se dodjeljuju u skladu sa Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta (“Službeni glasnik općine Usora” broj:12/18 i 1/20) i utroška sredstava transfera za sport  utvrđenog u Proračunu Općine Usora za 2020. godinu, a sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2020.godinu.

Transfer za sport u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM.

 

II - ODABIR PROJEKATA VRŠIT ĆE SE ZA SLJEDEĆE NAMJENE

1.    organiziranje i provođenje sportskih manifestacija djece,omladine i odraslih za koje je iskazan prepoznatljiv interes građana i Općine Usora.

2.   sportske programe i sadržaje za zadovoljavanje potreba građana i udruga sa posebnim potrebama u općini Usora,

3.     pripremanje, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja.

4.    edukaciju, sportski odgoj i obrazovanje djece i omladine.

5.   aktivnosti koje promoviraju amaterizam i volonterizam u sportu. 

 

III– PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu – Transfer za sport imaju klubovi, sportske udruge, mjesne zajednice koje organiziraju sportske manifestacije, a koji su registrirani u BiH, imaju sjedište na području općine Usora, za projekte koji se realiziraju u interesu Općine Usora. 


Javni poziv ostaje otvoren od 04.02.2020. godine do 06.03.2020. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.                                             

Prijave se mogu predat na protokol Općine Usora ili putem pošte zaključno sa 06.03.2020. godine.


Preuzmite:
1. prijavni-obrazac-klubovi
2. prijavni-obrazac-rekreativni-sportovi
3. javni-poziv-sport