Ovaj odsjek obavlja upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na industriju, energetiku, promet i veze, trgovinu, ugostiteljstvo, obrt i turizam, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, izdaje odobrenja za rad, kontaktira sa gospodarstvenicima, posreduje između građana - stranaka i viših razina vlasti i organizacija, bavi se organiziranjem javnog prijevoza, 31.01.2018.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:2/18 Stranica 8. vrši utvrđivanje minimalnih uvjeta u poslovnim prostorima, snima stanje u poljoprivredi, prikuplja podatke o zasijanim površinama, izdaje potvrde za uvoz poljoprivrednih mašina, obrađuje statističke podatke, radi na izradi šumsko- gospodarstvene osnove, vodi evidenciju o izvorištima pitke vode, izdaje vodoprivredne suglasnosti, sudjeluje u izradi vodozaštitnih zona, predlaže donošenje programa iz oblasti turizma, analizira turističke resurse i predlaže mjere za razvoj turizma sudjeluje u realizaciji projekata i programa turističkih manifestacija i dr. 


Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije: