Napominjemo sve poljoprivredne proizvođače, potencijalne korisnike novčanih potpora, koji u 2020. godini planiraju aplicirati za poticaje na kantonalnoj ili federalnoj razini, da su obvezni izvršiti ažuriranje podataka upisanih u Registar poljoprivrednih gospodarstava koji se vodi pri Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora najkasnije do 31.03. tekuće godine, kako bi se njihovo poljoprivredno gospodarstvo vodilo kao aktivno.

        

Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) poljoprivredna gospodarstva svake godine, u razdoblju od 01.siječnja do 31. ožujka, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi koja vodi registre, podatke o:


  • poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
  • trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
  • promjeni zemljišnog posjeda i temelj korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne     parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

       

Poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine, najkasnije do 31.03. tekuće godine.

Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nositelja gospodarstva, članove, broj žiro računa, novi posjed, dužni su prijaviti u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Za upis u registar je nadležna općinska služba za gospodarstvo – poljoprivredu, po mjestu prebivališta fizičke osobe, odnosno sjedišta pravne osobe.

Obrasci zahtjeva za upis kao i detaljnije inforamacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora, kao i na WEB stranici Fedralnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www.fmpvs.gov.ba.