Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17) Predsjedatelj Općinskog vijeća općine Usora saziva:


Tridesetdrugu (XXXII) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 13.12.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora


Dnevni red:

1.       Usvajanje Zapisnika sa XXXI (tridesetprve) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.       Vijećnička pitanja;

3.       Obraćanje načelnika;

4.       a)Platforma za mir 2018.-2020. godine;

b)    Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2018-2020;

5.       Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2020. godinu;

6.       Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2020. godinu;

7.       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju društvenog interesa za kupovinu zemljišta Općinskog vijeća Općine Usora broj:01-05-199/19 od 4.6.2019. godine;

8.       Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć Općine Usora;

9.       Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu;

10.    Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Usora;

11.    Prijedlog Zaključka o pokretanju izmjene Prostornog plana Općine Usora za razdoblje od 2014.-2034. godine;

12.    Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 15.8.2019. godine do 19.11.2019. godine;

13.    Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 2018. godini;

14.    Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora u 2018. godini;