Usora, dana 26.11.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom Ćosićpromex d.o.o. Žabljak, Usora, ugovor o izvođenju radova na Rekonstrukciji i sanaciji krovišta Osnovne škole „Ivan fra Frano Jukić“ Sivša, Usora. Radi se o sanaciji krovišta starog objekta matične škole u Sivši. 

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 28.710,75 KM sa uračunatim PDV-om. Financijska sredstva za ovaj projekt osiguralo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 15.000,00 KM, a ostatak sredstava, kao i troškove za nadzor, osigurala je Općina Usora u svom Proračunu. Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao, a nadzor na ovom projektu je firma Ingart d.o.o. Žabljak.