Obavještavaju se djelatnici i građani Općine Usora da se počev od 21.10.2019. godine protokol / pisarnica Općine Usora nalazi u prizemlju općinske zgrade (u prostorijama gdje se od ranije nalazi ured katastra i matični ured).

 

U vezi sa prethodno navedenim svi zahtjevi stranaka, pristigla pošta, kao i druga akta dostavljaju se na protokol / pisarnicu Općine u prizemlju zgrade, odakle će se ista distribuirati nadležnim službama na rješavanje.

 

Zadužuju se Općinske službe za upravu da obrasce zahtjeva iz svoje nadležnosti dostave na protokol / pisarnicu, te iste u elektronskom obliku dostave administratoru web stranice Općine Usora, kako bi isti bili dostupni građanima u elektronskom obliku.

 

Cilj Općinske uprave je pravodobno i profesionalno odgovoriti na sve potrebe naših građana, te im pružiti adekvatnu uslugu.