Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljišti (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka 4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 1. 4. 2015. godine i ponude advokata Džido Martina iz Jelaha po punomoći Penava (Dragana) Miroslava iz Velike Gorice, broj: 03-01-24-239/19 od 10. 10. 2019. godine, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 10. 10. 2019. godine raspisuje:


Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo Penava (Dragana) Miroslava iz Velike Gorice, R. Hrvatska i to sljedeće parcele:

 

-        k.č. broj 252/8 naziva „Uspodnica“ u naravi oranica/njiva 2. klase, površine 1900 m²,

 

upisane u posjedovni list broj 169, KO Tešanjka, sa pravom posjeda 1/1 u korist Penava (Dragana) Miroslava iz Velike Gorice, R. Hrvatska.,

 

Početna cijena za navedenu nekretninu  iznosi 15.000,00 KM .

Sve  ostale  informacije,  vezano  za  oglas,  zainteresirani  mogu  dobiti  u  Službi  za

gospodarstvo i financije  općine  Usora ili na broj telefona: 032/889-047, osoba za kontakt: Mara Džido.    


Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Preuzmite:
1. miroslav-penava