Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljišti (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka 4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 01.04.2015. godine i ponude Mandir (Peje) Jakova iz Sivše, broj: 03-01-24-233/19 od 11. 9. 2019. godine, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 11. 9. 2019. godine raspisuje:


Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo Mandir (Peje) Jakova iz Sivše i to sljedeće parcele:

 

- k.č. broj 609/1 naziva „LUG“ u naravi šuma 3. klase, površine 2542 m²,

 

upisane u posjedovni list broj 789, KO Sivša, sa pravom posjeda 1/1 u korist Mandir (Peje) Jakova  iz Sivše.


Početna cijena  za navedenu nekretninu  iznosi  58.466,00 KM .

 Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


 Sve  ostale  informacije,  vezano  za  oglas,  zainteresirani  mogu  dobiti  u  Službi  za gospodarstvo i financije  općine  Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.    

Preuzmite:
1. 1javni-oglas-mandir