Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina broj: 02-23-37/19 objavljen dana 02.09.2019. godine na oglasnoj ploči Općine Usora i web stranici Općine Usora, u skladu sa činjenicom kako je zbog propusta oglašivača izostala objava u dnevnim novinama, te će isti biti objavljen 21.09.2019. godine u dnevnim novinama „Večernji list” Mostar, produžuje se rok za dostavu prijava i traje do 06.10.2019. godine.


Na temelju članka 133. Stavak 6., Zakona o prostornom uređenju i građenju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14 i 4/16) i članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Općinski načelnik o b j a v lj u j e:


JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNIH OSOBA ZA RAD U POVJERENSTVU ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA


Općinski načelnik općine Usora objavljuje Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina iz sljedećih struka:

- diplomirani inženjeri arhitekture,
- diplomirani inženjeri građevine / konstruktivni i hidro smjer /,
- diplomirani inženjeri elektrotehnike,
- diplomirani inženjeri strojarstva,
- diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara,
- diplomirani inženjeri geodezije,
- diplomirani inženjeri prometa.

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina mogu ostvariti stručne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 133. Stavak 4., Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14 i 4/16) i to:

- da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,
- da imaju 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, i
- da imaju položen stručni ispit.

Prijave za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički prijem slati u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora – Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam sa priloženom dokumentacijom: ovjerenom kopijom osobne iskaznice, ovjerenom kopijom diplome, ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokazom o radnom stažu u struci.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama. Prijave prispjele nakon toga roka neće se uzimati u razmatranje.

Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam općine Usora će sačiniti spisak stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete iz članka II Javnog poziva i o tome pismeno obavjestiti osobe koje su se javile na poziv.

Na temelju spiska stručnih osoba iz prethodnog stavka voditelj postupka će, ovisno o vrsti i složenosti građevine, imenovati odgovarajuće osobe u Povjerenstvo za tehnički pregled.

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam općine Usora na telefon 032/889-048.

Preuzmite:
1. javni-poziv