IMG 0530Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik Općine Usora raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
 

za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Usora u 2019. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora

    
 
                            

Javna priznanja Općine Usora se dodjeljuju radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Usora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma, doprinosa u obrani i formiranju Općine Usora i očuvanju njenih vrijednosti i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Usora.

Javna priznanja se mogu dodjeljivati građanima Općine Usora i drugim osobama koje rade na području Općine Usora, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojima znatno pridonose razvoju Općine Usora ili pojedinih njenih djelatnosti, promidžbi njenih interesa te u znak počasti i zahvalnosti.


1.Priznanje Plaketa Općine Usora za životno djelo

Plaketa Općine Usora za životno djelo, javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je ona ostvarila tijekom svoga radnog vijeka iz područja navedenih u članku 1. stavak 2. Natječaja, a koje predstavljaju izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine. Plaketa Općine Usora za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi, državljaninu Bosne i Hercegovine pod uvjetima iz prethodnog stavka ovog Natječaja. Godišnje se može dodijeliti jedna Plaketa Općine Usora za životno djelo

 

2.Priznanje Godišnja plaketa Općine Usora

Godišnja plaketa Općine Usora je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos iz područja navedenih u članku 1. stavak 2. Natječaja. Godišnja plaketa Općine Usora koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje odnosno doprinos rezultat njihovog zajedničkog rada, dodjeljuje se svakom pojedincu u grupi ponaosob. Godišnja plaketa Općine Usora je javno priznanje koje se dodjeljuje za postignuća iz stavka 1. ovog članka koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se Godišnja plaketa Općine Usora dodjeljuje.

Svake godine se može dodijeliti jedna a u iznimnim slučajevima dvije godišnje plakete Općine.

    

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: 

Općina Usora – Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja – ne otvaraj- Sivša bb, 74230 Usora