IMG 0530Na temelju članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Sl. novine F BiH" br. 34/03 i 65/13), članka 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list RBiH, br.6/92), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ("Sl. novine ZE-DO kantona" br. 8/99), Pravila JU «Opća knjižnica» Usora (br. 01-2/08 od 25.01.2008.) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU «Opća knjižnica Usora (prečišćeni tekst, br. 01-43/08 od 29.04.2008.) Upravni odbor JU «Opća knjižnica» Usora, raspisuje

 Javni natječaj
za izbor i imenovanje ravnatelja
JU Opća knjižnica Usora
    
 

I. Opis poslova

Ravnatelj organizira i rukovodi radom knjižnice, odgovara za zakonitost rada, predlaže planove i program rada, predlaže financijski plan, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima djelatnika iz radnog odnosa, a kao kvalificirani djelatnik (bibliotekar) radi i u Odjelu za nabavu i obradu građe (i Zavičajna zbirka), obzirom da ravnatelj propisano obavlja i poslove bibliotekara.

      

II. Uvjeti

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom:

-da je državljanin BiH

-da je stariji od 18 godina,

-da u nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo

na nivou države ili entiteta),

-da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH,

kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

-VSS bibliotečkog smjera,

-minimalno pet godina radnog iskustva u bibliotekarstvu nakon sticanja VSS,

-položen stručni bibliotečki ispit,

-poznavanje rada na računaru,

-poznavanje svjetskog jezika

-izuzetne stručne, radne, rukovodne i organizacijske sposobnosti,

-komunikativnost.

Prednost se daje kandidatima koji imaju radnog iskustva u rukovođenju knjižnicom i u poslovima bibliotekara.

       

III. Dokumentacija

Uz prijavu sa kraćim životopisom, potrebno je priložiti sljedeća dokumenta: (original ili ovjerena kopija):

-dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi,

-dokaz o radnom iskustvu u bibliotekarstvu nakon sticanja VSS,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-dokaz o poznavanju rada na računaru,

-dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (engleski, njemački, francuski),

-uvjerenje o državljanstvu ili kopiju osobne iskaznice

-ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava BiH,

-ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat

disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou države ili entiteta).

Dokumentacija iz stavaka 4. i 5. podrazumijeva potvrdu – certifikat nadležne obrazovne ustanove o završenoj obuci ili Uvjerenje o položenom ispitu u tijeku obrazovanja za sticanje VSS.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po preuzimanju dužnosti.

      

IV.Ravnatelj se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan.

       

V. Natječaj će biti objavljen u Sl.novinama FBiH, u jednom dnevnom listu i na WEB stranici Općine Usora.

      

V. Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

      

VI. Prijave propisano dostaviti na adresu:

                    JU „Opća knjižnica“ Usora, Srednja Omanjska b.b., 74 230 Usora

sa naznakom: „Za javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU „Opća knjižnica“ Usora“.