javni oglas 

 

 

         

          

          

        

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnina vlasništvo Salibašić (Šefika) Almedina iz Novog Sela i Šalja (Šefika) Almedine, rođ. Salibašić iz Novog Sela i to sljedeće parcele:

- k.č. broj 579/11 naziva „BARA“ u naravi oranica/njiva 5. klase, površine 499 m²,

upisane u posjedovni list broj 763, KO Žabljak, sa pravom posjeda 1/2 u korist Salibašić (Šefika) Almedina iz Novog Sela i Šalja (Šefika) Almedine, rođ. Salibašić iz Novog Sela.

Početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 15.000,00 KM .

      

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.