javni oglas 

 

 

         

          

          

        

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine/zemljišta vlasništvo Ivić (Stipe) Ante, iz Žabljaka i to sljedeći parcela:

  

- k.č. broj 572 naziva «BARA» u naravi prilazni put, površine 180 m²,

- k.č. broj 573 naziva «BARA» u naravi pomoćna zgrada, površine 89 m²,

- k.č. broj 573 naziva «BARA» u naravi stambena zgrada, površine 85 m²,

- k.č. broj 573 naziva «BARA» u naravi pomoćna zgrada, površine 33 m²,

- k.č. broj 573 naziva «BARA» u naravi dvorište, površine 500 m²,

- k.č. broj 573 naziva «BARA» u naravi livada 2. klase, površine 1954 m²,

 

ukupne površine od 2841 m² (180+89+85+33+500+1954), upisani u posjedovni list broj 349 K.O. Žabljak, sa pravom posjeda 1/1 u korist Ivić (Stipe) Ante iz Žabljaka.

  

Početna cijena za navedenu nekretninu/zemljište iznosi 20.000,00 KM.

.

      
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.