javni oglas 

 

 

         

          

          

        

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine/zemljišta vlasništvo Čagalj (Franje) Ljube, rođene Tokić iz Alibegovaca i to sljedeće parcele:

 

- k.č. broj 2217 naziva «BARA» u naravi livada 2. klase, površine 3024 m²,

upisane u posjedovni list broj 1203 K.O. Omanjska, sa pravom posjeda 1/1 u korist Čagalj (Franje) Ljube, rođ. Tokić iz Alibegovaca.

      

Početna cijena za navedenu nekretninu/zemljište iznosi 30.000,00 KM.

      
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.