img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XX. (dvadesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 05.10.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa XIX (devetnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.Vijećnička pitanja;

3.Obraćanje načelnika

4.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Usora za 2018. godinu;

5.Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora;

6.Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra;

7.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju društvenog/javnog interesa za kupovinu zemljišta;

8.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o formiranju cijena usluga J.P.U. „Ivančica“ Usora;

9.Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite na području Općine Usora za 2017. godinu;

10.Informacija o stanju kulture, sporta, mladih, te nevladinih organizacija u 2017. godini;

11.Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2016./2017. godinu i akademsku 2017./2018. godinu;

 
        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala