img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVIII. (osamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 13.07.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

  1. Usvajanje Zapisnika sa XVII (sedamnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
  2. Vijećnička pitanja;
  3. Obraćanje načelnika
  4. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju zemljišta državne svojine;
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu;
  6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju društvenog/javnog interesa za kupovinu zemljišta k.č. broj:1039/2 u K.O Jeleči;
  7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju društvenog/javnog interesa za kupovinu zemljišta k.č. broj:1640/1 u K.O. Sivša;
  8. Izvješće o radu i poslovanju JKP „Usora“ d.o.o. Sivša za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
  9. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Usora za razdoblje od 01.01. 2017. do 31.12.2017.godine;
  10. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu;
 
        
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala