img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XV. (petnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.03.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa XIV (četrnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
2.Vijećnička pitanja;
3.Obraćanje načelnika
4.Izbor zamjenika Predsjedatelja Općinskog vijeća Usora;
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju zemljišta;
6.Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina;
7.Prijedlog Odluke o privremenom korištenju zemljišta državne svojine;
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, obrtničkim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području Općine Usora;
9.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim naknadama;
10.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru;
11.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina na području Općine Usora;
12.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina i naslijeđene ili na poklon primljene imovine;
13.Prijedlog Odluke o zajedničkim investicijama na zgradi Općine Usora i Javne ustanove Dom zdravlja Usora (rekonstrukcija i dogradnja sustava grijanja i hlađenja);
14.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora broj:02-34-71/18 od 20.03.2018. godine;
15.Izvješće o poslovanju JU „Opća knjižnica“ Usora“ za period od 01.01. do 31.12.2017. godine;
         
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala