img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XIII. (trinaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 26.01.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

1.Usvajanje Zapisnika sa dvanaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
2.Vijećnička pitanja;
3.Obraćanje načelnika
4.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2018. godinu;
5.Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora;
6.Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora;
7.Izvješće o radu Općinskog vijeća Usora za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine;
8.Izvješće o radu Općinskog pravobranitelja za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
9.Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 20.09.2017. godine do 11.01.2018. godine;
10.Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastvu;
11.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora;
         
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala