img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XII. (dvanaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 15.12.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora


D N E V N I  R E D 

 1. Usvajanje Zapisnika sa jedanaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika
 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom;
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora;
 6. Prijedlog Odluke o izradi monografije „Usora u domovinskom ratu 1991.-1995. godine;
 7. Prijedlog Programa poticaja za obitelji sa troje i više djece na području Općine Usora;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim naknadama;
 10. Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2016. godini;
 11. Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora za 2016. godinu;
 12. Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2018. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Usora za 2018. godinu;
    
PREDSJEDATELJ OV USORA
Ivo Suvala