javni poziv1

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu


Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za transfere:

  

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta do 13. 9. 2016. godine do 16.00 sati ili putem pošte zaključno s 13. 9. 2016. godine.

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju opće i posebne kriterije mogu propisane aplikacijske obrasce dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili preuzeti s web portala: www.fmks.gov.ba te popunjene dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta 
Obala Maka Dizdara 2 
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se projekt/program odnosi, kao i broj pozicije, namjene projekta/programa za koji se aplicira.