Dana, 5.7.2022.godine – U kabinetu općinskog načelnika zaključeni su ugovori o izvođenju radova na projektima: „Izgradnja sportske dvorane, faza IV., općina Usora“ i “„Zamjena stolarije i sanacija krovišta u školama“.

Predmetni ugovori su po okončanju postupaka javnih nabava, zaključeni sa izabranim izvođačem radova “Inter” doo Tešanj, ispred kojega je ugovore potpisao ovlašteni predstavnik društva, gospodin Šemso Ahmić. Ugovore je ispred općine Usora potpisao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

Vrijednosti ugovorenih radova su 220.274,65 KM za IV. fazu Sportske dvorane u Žabljaku te 121.428,36 KM za “Zamjenu stolarije i sanaciju krovišta u školama” (Škole u Sivši, Omanjskoj i Alibegovcima).

Rokovi za izvršenje radova su: 90 dana (Sportska dvorana, faza IV.) te 60 dana (Zamjena stolarije u školama). 

Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na oba projekta pružati će “Ingart” doo Usora, o čemu su također ovom prigodom zaključeni ugovori. Ugovore je potpisao direktor Mario Čolić a vrijednost usluga nadzora je 4.387,50 KM odnosno 1.989,00 KM.

Za koordinatore na projektima su imenovani Ivica Labudović i Martin Grujo ispred općine Usora te Marina Penava i Borislav Dadić kao predstavnici škola, u čiju korist se projekti i realiziraju.