Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

S A Z I V A M

XIV(četrnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 16.6.2022. godine (četvrtak), s početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

D N E V N I  R E D

 1.     Usvajanje Zapisnika sa XIII(trinaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2.     Vijećnička pitanja;
 3.     Obraćanje načelnika;
 4.     Prijedlog Odluke o držanju životinja na području Općine Usora;
 5.     Prijedlog Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave;
 6.     Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji Općine Usora;
 7.     Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničkog pravobraniteljstva Općine Usora i Općine Doboj Jug;
 8.     Izvješće o kapitalnim ulaganjima i projektima za 2021. godinu;
 9.     Godišnje Izvješće o poslovanju Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora za razdoblje 1.1. do 31.12.2021. godine;
 10.     Godišnje Izvješće o radu i poslovanju JKP „Usora“ d.o.o. Sivša za razdoblje 1.1. 2021. godine do 31.12.2021. godine;
 11.     Godišnje Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove dom zdravlja „Prim dr. Mijo Grgić“ Usora za razdoblje 1.1. 2021. godine do 31.12.2021. godine;
 12.     Godišnje Izvješće o radu i poslovanju mjesnih zajednica Općine Usora za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine:
 13.    Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2021.-2022. godinu;
 14.    Informacija o stanju civilne zaštite i deminiranju za 2021. godinu.