REGISTAR PROPISA OPĆINE USORA

1996-2016. GODINE

 

I – OPĆINA USORA

     

Statut općine Usora, broj: 01-05-27/08 od 01.04.2008. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:2/08);

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Usora, broj:01-02-07/05 od 01.08.2005. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05);

Etički kodeks ponašanja izabranih predstavnika vijećnika u Općinskom vijeću Usora broj:01-05-96/05 od 12.12.2005. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj: 7/05);

Poslovnik o radu Povjerenstva za kodeks ponašanja vijećnika Općinskog vijeća Usora broj:01-05-19/06 od 16.05.2006. godine («Službeni glasnik općine Usora» broj:1/06);

Odluka o uvođenju vijećničkog sata broj:01-05-28/06 od 21.08.2006. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj 2/06);

Odluka o plaćama i naknadama za rad vijećnika, članovima radnih tijela Općinskog vijeća Usora i funkcionera koje imenuje Općinsko vijeće, broj: 01-05-15/07 od 12.02.2007. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:1/07);

Strategija partnerstva između općine Usora i građana, broj: 01-05-83/08 od 09.06.2008. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:4/08);

 

Grb, zastava, pečat, praznik

Odluka o pečatima općine Usora broj:01-023-8/98 od 20.04.1998. godine («Službeni glasnik općine Usora» broj:1/99);

Odluka o grbu općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:1/99);

Odluka o utvrđivanju značajnih datuma i kalendara općinskih manifestacija I načina njihovog obiljažavanja, broj:01-05-185/14 od 10.06.2014. godine («Službeni glasnik općine Usora» broj:6/14);

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju značajnih datuma i kalendara općinskih manifestacija i načina njihovog obilježavanja, broj:01-05-204/15 od 22.09.2015. godine («Službeni glasnik općine Usora» broj:6/15);

 

Priznanja

Odluka o javnim priznanjima općine Usora, broj:01-05-135/12 od 28.06.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/12);

Odluka o izgledu i obliku javnih priznanja općine Usora, broj:02-05-61/13 od 14.05.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:4/13);

 

Organi uprave

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi općine Usora, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:1/05 i 7/05);

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za plaću Općinskog načelnika općine Usora, broj:01-05-05/07 od 05.01.2007. godine, (“Službeni glasnik općine Usora broj:1/07);

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi općine Usora, broj: 02-34-17/11 od 07.03.2011. godine, (“Službeni glasnik općine Usora broj:3/11)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi općine Usora, broj: 02-34-04/12 od 13.01.2012. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:1/12);

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika i namještenika, broj:02-34-35/12 od 11.05.2012. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj: 2/12);

Odluka o naknadama troškova za službena putovanja, broj:01-05-217/12 od 17.12.2012. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj: 1/13);

Pravinik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi općine Usora, broj:02-34-94/13 od 20.06.2013. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:7/13);

Pravinik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi općine Usora, broj:02-34/13 od 01.07.2013. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:7/13);

Odluka o organizaciji općinskog organa uprave općine Usora, broj:01-102/14 od 03.04.2014. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:3/14);

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće rukovodećih državnih službenika u organu uprave općine Usora, broj:01-05-31/16 od 02.02.2016. godine, (“Službeni glasnik općine Usora broj:1/16);

 

Pravobraniteljstvo

Odluka o općinskom pravobraniteljstvu općine Usora, broj: 01-05-70/11 od 11.05.2011. godine, (“Službeni glasnika općine Usora” broj:3/11);

Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće u općinskom pravobraniteljstvu, broj:01-05-199/13 od 16.05.2013. godine, (“Službeni glasnik općine Usora broj:4/13);

 

Mjesne zajednice

Odluka o mjesnim zajednicama broj:01-023-15/98 od 21.04.1998. godine («Službeni glasnik općine Usora» broj:1/99);

 

Ostalo

Odluka o javnom redu i miru broj: 01-05-27/08 od 01.04. 2008. godine (“Službeni glasnik općine Usora” broj:2/08);

Odluka o javnim raspravama u općini Usora, broj:01-05-43/06 od 26.09.2006. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:2/06);

Odluka o određivanju matičnih područja i njihovog sjedišta, broj:01-05-216/12 od 17.12.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:1/13);

Odluka o granicama naseljenih mjesta općine Usora, broj:01-05-465/13 od 30.12.2013. godine, „Službeni glasnik općine Usora“ broj:1/14);

Program realizacije tehničkih mjera objekata i prostora za smještaj i pohranu matičnih knjiga, spisa i matičnog registra, broj:02-13-04/14  od 18.03.2014. godine, „Službeni glasnik općine Usora“ broj:4/14);

Odluka o javno-privatnom dijalogu, broj:01-05-35/16 od 02.02.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:1/16);

Politika vođenja javno-privatnog dijaloga općine Usora, od veljače 2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/16);

 

 

II – PROSTORNO UREĐENJE, URBANIZAM, GRADITELJSTVO/GRAĐEVINARSTVO, STAMBENI I KOMUNALNI POSLOVI

    

Javne površine

Odluka o privremenom korištenju objekata i zemljišta državne svojine, broj:01-05-53/08 od 12.05.2008. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:3/08);

 

Građevinsko zemljište

Odluka o građevinskom zemljištu, broj:01-05-349/14 od 29.12.2014. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:10/14);

 

Komunalna djelatnost ili Komunalni poslovi

Odluka o grobljima i pogrebnoj djelatnostima na području općine Usora broj: 01-05-36/06 od 19.09.2006. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:2/06);

Odluka o eko policajcu broj:01-05-41/07 od 08.08.207. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:3/07);

Odluka o zonama zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište «Bare» općine Usora, broj:01-05-85/09 od 20.07.2009. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/09);

Odluka o davanju komunalnog objekta na upravljanje MZ Žabljak, broj:01-023-28/99 od 26.02.1999. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:2/99);

Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti, broj:01-05-55/10 od 30.03.2010.godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:2/10);

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, broj: 01-05-207/10 od 24.11.2010. godine, (»Službeni glasnik općine Usora» broj:6/10);

Odluka o vodovodu, broj: 01-05-208/10 od 24.11.2010. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:6/10);

Odluka o prioritetima izgradnje kanalizacionih kolektora na području općine Usora iz sredstava kredita Europske investicijske banke, broj:01-05-210/10 od 24.11.2010. godine, («Službeni glasnik općne Usora» broj:6/10);

Odluka o davanju vodovoda Ularice – Bejići –Makljenovac na privremeno upravljanje Javnom komunalnom poduzeću „Usora“ d.o.o. u stečaju, broj: 01-05-32/11 od 25.02.2011. godine („Službeni glasnik općine Usora“ broj:2/11),

Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenovnik usluga vodovoda i odlaganja komunalnog otpada, broj:01-05-98-1/11 od 27.06.2011. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:4/11)

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Alibegovci“, broj:01-05-160/12 od 05.09.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:4/12);

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Žabljak“, broj:01-05-235/13 od 11.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:5/13);

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Makljenovac i Ularice“, broj:01-05-236/13 od 11.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:5/13);

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u općini Usora, broj:01-05-350/13 od 10.09.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:8/13);

Odluka o javnoj rasvjeti, broj:01-05-424/13 od 20.11.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:10/13);

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti, broj:01-05-122/14 od 07.04.2014. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/14);

Odluka o komunalnim naknadama, broj:01-05-295/14 od 28.10.2014. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:9/14);

Odluka o komunalnim pristojbama, broj:01-05-343/14 od 29.12.2014. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:10/14);

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim naknadama, broj:01-05-235/15 od 05.11.2015. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:7/15);

 

Ostalo

Odluka o uspostavljanju trajnog prava služnosti, broj:01-05-63/09 od 12.05.2009. godine, («Službeni glasnik općine Usora broj:3/09),

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup ostalog izgrađenog građevinskog zemljišta uz naknadu, broj:01-05-61/09 od 12.05.2009. godine («Službeni glasnik općine Usora broj:3/09),

Odluka o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji Općine Usora, broj:01-05-74/15 od 10.03.2015. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/15);

 

Javna poduzeća

Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog poduzeća «Usora» d.o.o. Sivša sa Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj:01-05-138/09 od 13.11.2009. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:6/09);

Statut JKP «Usora» Sivša d.o.o., («Službeni glasnik općine Usora» broj:2/10)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Usora“ d.o.o. Sivša, od 01.10.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:1/13);

 

Planovi

Odluka o provođenju Urbanističkog reda naselja Tešanjka, broj:01-02-72/99 od 18.05.1999. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:4/99, 2/01, 2/03, 2/05);

Odluka o usvajanju urbanističkog plana središta naseljenih mjesta Sivša i Srednja Omanjska , broj:01-05-287/13 od 28.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:6/13),

Odluka o provođenju urbanističkog plana središta naseljenih mjesta Sivša i Srednja Omanjska, broj:01-05-288/13 od 28.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:6/13);

Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana središta naseljenog mjesta Sivša, broj:01-05-184/14 od 10.06.2014. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:6/14);

Odluka o usvajanju i provođenju Prostornog plana općine Usora za razdoblje od 2014.-2034. godine, broj: 01-05-275/15 od 14.12.2015. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:8/15);

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Prostornog plana Općine Usora za razdoblje od 2014.-2034. godine, broj:01-05-36/16 od 02.02.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:1/16);

 

III – OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT, INFORMIRANJE, ZDRAVSTVO

 

Informiranje

Odluka o izdavanju Biltena općine Usora broj:01-05-29/06 od 21.08.206. godine («Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/06)

 

Javna poduzeća i javne ustanove

Odluka o utemeljenju Javne ustanove «Opća knjižnica» Usora broj:01-05-75/06 od 28.11.2006. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:1/07);

Odluka o promjeni oblika i organiziranju Javnog poduzeća «Radio –Usora» u društvo sa ograničenom odgovornošću Usora, proširenju i usklađivanju djelatnosti, broj:01-05-165/09 od 21.12.2009. godine, (»Službeni glasnik općine Usora broj:1/10);

Odluka o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač općina Usora, broj:01-05-68/11 od 11.05.2011. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/11);

Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća javne ustanove Dom zdravlja Usora, broj:01-05-153/11 od 26.09.2011. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:6/11);

Statut Javne ustanove Dom zdravlja Usora, broj:22-08/12 od 30.08.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:4/12);

Statut Javnog poduzeća «Radio Usora» d.o.o. Usora, («Službeni glasnik općine Usora» broj:1/15); 

Odluka o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području Općine Usora, broj:01-05-174/15 od 20.08.2015. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:6/15);

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu, broj:02-38-8/16 od 30.03.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:2/16);

Odluka o prihvatanju statusa suosnivača Zavoda za odgoj i obrazovanje, broj:01-05-85/16 od 04.04.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/16);

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola, broj:02-38-10/16 od 22.04.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:4/16);

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola i domova učenika, broj:02-038-9/16 od 22.04.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:4/16);

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu, broj:02-38-21/16 od 09.06.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:6/16);

      

IV – SOCIJALNA ZAŠTITA

    

Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć za samohrane majke sa prostora općine Usora, broj: 02-35-02/12 od 21.08.2012. godine, („Službene novine“ broj:4/12);

Odluka o pomoći u rješavanju stambenog pitanja razvojačenih branitelja i članova njihove obitelji, broj: 01-05-296/14 od 01.10.2014. godine, („Službene novine“ broj:8/14);

 

V – GOSPODARSTVO/PRIVREDA, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VETERINARSTVO

 

Poslovne djelatnosti, radno vrijeme

Odluka o usvajanju kodeksa dobre lokalne uprave, Vizije razvoja – Usora 2015. godine i Misije općinske uprave Usora broj:01-05-85/04 od 20.12.2004. godine (“Službeni glasnik općine Usora” 1/05);

Odluka o utemeljenju poduzetničkog inkubatora u objektu Vojarna Srednja Omanjska broj:01-31-01/06 od 02.06.2006. godine (“Službeni glasnik općine Usora” broj:2/06);

Odluka o usvajanju Strategije plana ekonomskog razvoja općine Usora za razdoblje 2007.-2012. godine broj:01-05-107/07 od 09.11.2007. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:3/07);

Odluka o utvrđivanju namjene zemljišta i utemeljenju Poduzetničke zone Žabljak, broj:01-05-51/08 od 12.05.2008. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:3/08);

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, obrtničkim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području općine Usora, broj:01-05-127/11 od 18.07.2011. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:5/11);

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju namjene zemljišta i utemeljenju Poduzetničke zone Žabljak, broj:01-05-298/14 od 28.10.2014. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:9/14);

Odluka o utemeljenju Poduzetničke zone u Srednjoj Omanjskoj, broj:01-05-346/14 od 29.12.2014. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:10/14);

 

Ribolov

Odluka o davanju prava na korištenje ribljeg fonda na području općine Usora broj:01-25-01/03 od 04.07.2003. godine, (“Službeni glasnik općine Usora broj:3/03);

 

Javne ustanove i javna poduzeća

Odluka o prestanku rada Javnog poduzeća Veterinarska stanica «Usora» Sivša, broj:01-05-21/07 od 12.02.2007. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj 1/07);

Odluka o osnivanju Usorske razvojena agencije d.o.o. Usora, broj:01-05-149/13 od 12.04.2013. godine, („Službene glasnik općine Usora“ broj:4/13);

 

Ostalo

Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija općine Usora, broj:01-05-138/12 od 28.06.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/12);

Odluka o načinu i postupku ažuriranja Programa kapitalnih investicija, broj:01-05-139/12 od 28.06.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/12);

Odluka o načelu podnošenja Prijedloga za investiranje za Program kapitalnih investicija, broj:02-14-176/13 od 21.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:5/13);

Pravilnik o radu Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija općine Usora, broj:02-14-178/13 od 21.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:5/13);

 

VI – FINANCIJE

   

Pravilnik o načinu rada Stručnog povjerenstva i kriterijima na temelju kojih se vrši utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnostima na području općine Usora, broj:02-14-60/10 od 10.03.2010. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/10);

Odluka o usvajanju programa utroška preostalih sredstava od Europske investicijske banke (EIB) za projekat vodovod i kanalizacija u FBiH (kreditna grant sredstva) broj:01-05-211/10 od 24.11.2010. godine, («Službeni glasnik općine usora» broj:6/10);

Pravilnik o postupku izravnog sporazuma, broj:02-14-127/10 od 15.11.2010. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj:6/10);

Odluka o uspostavi registra proračunskih korisnika općine, broj:01-05-152/11 od 26.09.2011. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:6/11);

Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava za realizaciju kapitalnih projekata na području općine Usora i načinu rasporeda proračunskih i dugih sredstava za realizaciju tih projekata, broj: 01-05-140/12 od 28.06.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/12);

Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, broj:01-05-141/12 od 28.06.2012. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:3/12);

Odluka o općinskim administrativnim pristojbama, broj:01-05-237/13 od 11.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora broj:5/13);

Odluka o blagajničkom maksimumu, broj:02-14-13/13 od 10.01.2013. godin, („Službeni glasnik općine Usora broj:4/13);

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim pristojbama, broj:01-05-104/14 od 03.04.2014. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:4/16);

Odluka o određivanju glavnog računa, broj:02-14-187/16 od 18.05.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:7/16);

Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznički/trezorski način poslovanja, broj:01-05219/16 od 20.09.2016. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:8/16),

 

VII – CIVILNA ZAŠTITA

 

Odluka o osnivanju općinskog stožera civilne zaštite broj:01-44-01/04 od 07.05.2004. godine (“Službeni glasnik općine Usora” broj:3/04);

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju općinskog stožera civilne zaštite, broj:01-05-78/09 od 22.06.2009. godine, (“Službeni glasnik općine Usora”, broj:4/09);

Odluka o programu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini Usora za razdoblje od 2007.-2012. godine broj:01-05-39/07 od 28.03.2007. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:2/07);

Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini Usora za razdoblje 2007.-2012. godine broj:01-05-39/07 od 28.03.2007. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj:2/07);

Odluka o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja, broj: 01-05-77/09 od 22.06.2009. godine, (“Službeni glasnik općine Usora” broj: 4/09);

Plan i program rada Civilne zaštite za 2013. godinu od prirodnih i drugih nesreća    u općini Usora, broj:01-05-251/13 od 12.06.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:6/13);

Odluka o naknadama za vatrogastvo, broj:01-05-384/13 od 18.10.2013. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:10/13);

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za vatrogastvo, broj:01-05-348/14 od 29.12.2014. godine, („Službeni glasnik općine Usora“ broj:10/14);

 

VIII – OSTALO

     

Pravilnik o broju, razmještaju, načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima i rasporedu taksivozila na taksistajalištima na području općine Usora, broj: 02-27-33/10 od 08.11.2010. godine, («Službeni glasnik općine Usora» broj: 6/10);

 

 

Share |