javni oglas 

 

 

         

          

          

        

Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo Kutlo (Ivana) Marka iz Sivše i to sljedeće parcele:

     

 -        k.č. broj 1930 naziva „BARA“ u naravi livada 2. klase, površine 4033 m²,

      

 upisane u posjedovni list broj 350, KO Sivša, sa pravom posjeda 1/1 u korist Kutlo (Ivana) Marka iz Sivše.

      

 Početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 6.000,00 KM .

      
    
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.

      
      


Share |