Javni pozivi općine Usora
JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
PDF Print E-mail
usora opcinaNa temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik općine Usora” broj 2/08), Odluke o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-34-55/17 od 11.04.2017. godine, Povjerenstvo za rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora imenovano Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-34-55-1/17 od 11.04.2017. godine raspisuje: 
JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora
 

NATJECAJNa temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa člankom 33. stavak 2. i člankom 35. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 12/13) i članka 9. Odluke o Općinskom pravobraniteljstvu općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 3/11), Općinski načelnik Općine Usora objavljuje  Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Usora

 

jpP O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Usora“ d.o.o. Sivša

    

    

 
skica
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora
   
 

    

 
jpJAVNI OGLAS 
za izbor i imenovanje kanidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Opća knjižnica" Usora
    
     
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 20