IMG 0530Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik općine Usora” broj:5/17) i članka 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta (“Službeni glasnik općine Usora” broj:12/18) Općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za sport

    

 

OPĆE ODREDBE

 

Sredstva za sufinaciranje projekata se dodjeljuju u skladu sa Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta (“Službeni glasnik općine Usora” broj:12/18) i utroška sredstava transfera za sport utvrđenog u Proračunu Općine Usora za 2019. godinu, a sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2019.godinu.

      

Transfer za sport u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od 54,000,00 KM.

       

ODABIR PROJEKATA VRŠIT ĆE SE ZA SLJEDEĆE NAMJENE

1.organiziranje i provođenje sportskih manifestacija djece,omladine i odraslih za koje je iskazan prepoznatljiv interes građana i Općine Usora.

2.sportske programe i sadržaje za zadovoljavanje potreba građana i udruga sa posebnim potrebama u općini Usora,

3. pripremanje, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja.

4.edukaciju, sportski odgoj i obrazovanje djece i omladine.

5.aktivnosti koje promoviraju amaterizam i volonterizam u sportu.

 

 PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za sport imaju klubovi, sportska društva, mjesne zajednice koje organiziraju sportske manifestacije, a koji su registrirani u BiH, imaju sjedište na području općine Usora, za projekte koji se realiziraju u interesu Općine Usora.

     

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE 

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete postavljene u ovom javnom pozivu, svoje projekte sa prijavom koju mogu dobiti na protokolu Općine Usora ili na web stranici Općine www.usora.com, trebaju dostaviti na adresu:

 

Općina Usora
Sivša bb
74230 Usora.

 

Na kuverti je potrebno naznačiti :

 

“Za Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2019. godinu – Transfer za sport” sa naznakom ne otvaraj.

 

Javni poziv ostaje otvoren od 28.01.2019. godine do 26.02.2019. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.                                            

Prijave se mogu predati na protokol Općine Usora ili putem pošte zaključno sa 26.02. 2019.godine.                                                                                                                                                                 

Tekst Javnog poziva

      

Share |