img 3859Nakon okončanog postupka javne nabave u predmetu “Poboljšanje energetske učinkovitosti zajedničke administrativne zgrade općine Usora, Javne ustanove Dom zdravlja Usora u općini Usora i zgrade Javne ustanove Opća knjižnica Usora, Srednja Omanjska, Usora” danas su u kabinetu Načelnika potpisani ugovori sa izabranim izvođačem o izvođenju predmetnih radova.
    
 
     
     
Ugovori su potpisani za dva LOT-a, i to:
 
LOT 1- 'Poboljšanje energetske učinkovitosti zajedničke administrativne zgrade općine Usora i Javne ustanove 'Dom zdravlja Usora’, Sivša bb, općina Usora'
 
Ugovor je zaključen između Naručitelja Općine Usora i JU Doma zdravlja Usora, koje zastupaju Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ravnatelj dr. Jozo Grgić, i izvođača “GD ZENIT” d.o.o. Usora sa sjedištem u Žabljak b.b. koga zastupa direktor Jakov Jurišić.
 
Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na projektu: 'Poboljšanje energetske učinkovitosti zajedničke administrativne zgrade općine Usora i Javne ustanove 'Dom zdravlja Usora’, Sivša bb, općina Usora', prema ponudi ponuditelja broj 030-01/17od 25.10.2017. godine, koja je sastavni dio ovoga Ugovora za ukupnu cijenu u iznosu 108.968.31 KM.
 
Financijska sredstva iz članka 1. ovoga Ugovora osiguravaju Općina Usora i JU Dom zdravlja Usora, od čega: Općina Usora osigurava 78.968,31 KM (slovima sedamdesetosamtisućadevetstotinašezdesetosam i 31/100 KM) iz Proračuna Općine Usora za 2017. godinu, što čini 72,47 % i JU Dom zdravlja Usora  osigurava 30.000,00 KM (tridesetisuća i 00/100 KM), kao učešće JU Dom zdravlja Usora, što čini 27,53 %.

img 3857 img 3865        
       
LOT 2 - 'Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Javne ustanove Opća knjižnica Usora, Srednja Omanjska, Usora’

Ugovor je zaključen između Naručitelja radova Općine Usora, koju zastupa Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i  Izvođača radova“GD ZENIT” d.o.o. Usora sa sjedištem u Žabljak b.b. koga zastupa direktor Jakov Jurišić.
      
Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na projektu: 'Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Javne ustanove Opća knjižnica Usora, Srednja Omanjska, Usora’, prema ponudi ponuditelja broj 031-01/17od 25.10.2017. godine, koja je sastavni dio ovoga Ugovora za ukupnu cijenu u iznosu 62.425,77 KM. Financijska sredstva predviđena ovim Ugovorom osigurava općina Usora. 
 
Stručno-tehnički nadzor nad radovima vršiti će “INGART” d.o.o Usora. 
     
     
Share |