Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik Općine Usora” broj 5/17), Odluke o rashodovanju i prodaji materijalnih dobara broj: 02-11-457-2/21 od 5.11.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje 


Javni oglas za prodaju postupkom usmenog javnog nadmetanja-licitacije, za prodaju  materijalnih dobara u vlasništvu Općine Usora. 


Otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje-licitacija za predmete prodaje iz točke 1. ovog Javnog poziva održat će se dana 12.11.2021. godine (petak), u zgradi općine Usora (Sala Općinskog vijeća), na adresi Sivša bb, Usora, s početkom u 12.30 sati.


Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj i neprovidnoj kuverti, osobno ili preporučenom poštom do 12.11.2021. godine do 12.00 sati.


Usmenom javnom nadmetanju-licitaciji mogu pristupiti pravne ili fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene materijalnih dobara, odnosno koje uplate iznos od 200,00 KM, na transakcijski račun općine Usora.


Sve dodatne informacije u svezi sa predmetom javnog nadmetanja – licitaciji mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije, Općina Usora, Sivša bb, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 sati na broj telefona 032/893-479, od dana objavljivanja javnog oglasa pa do dana i roka za dostavljanje prijava.

                                                                                        

Puni tekst javnog poziva objavit će se putem oglasne ploče općine Usora i na web stranici Općine Usora (u prilogu) a obavijest o usmenom javnom nadmetanju - licitaciji objavit će se na RADIO USORA.
Preuzmite:
1. licitacija-ukc