Na temelju ranije provedene procedure i zaključenog Okvirnog Sporazuma o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora, broj: 02-27-23/19 od 03.05.2019. godine, koji je definirao uvjete potpisivanja pojedinačnih ugovora, dana 04.09.2019. godine u kabinetu Načelnika potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji cestovne infrastrukture nastale kao posljedica poplava.

Ugovor je zaključen sa Grupom Ponuditelja: ''DIV Jeleč''  d.o.o. Makljenovac i ''DOBOJPUTEVI'' d.d. Doboj Jug, koju zastupa direktor, Dragana Jeleč. 

Ugovorena cijena iznosi 31.029,60 KM.

Radovi unutar ovog ugovora se prvenstveno odnose na sanaciju u djelu Lugova, zatim  sanaciju udarnih otvora, bankina i kanala na mjestima sa najvećim oštećenjima od bujica prilikom zadnjih nekoliko značajnih oborina koje su zadesile općinu Usora.

Provođenje nadzora povjereno je preduzeću ''IngART'' d.o.o.Usora.